Språk

 

Fraværsreglement

Fraværsreglementet er basert på §3-3 i forskrift til opplæringsloven og rundskrivet Udir-3-2016.  

Hovedtrekkene er som følger:

Hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.

Selv om en elev har mer enn 10 prosent fravær i et fag, kan han eller hun likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter om fraværet skyldes noen spesielle grunner.

Eleven må dokumentere fraværet for å få det unntatt. 

Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Fravær i fag og fravær på vitnemål

Et sentralt punkt i fraværsreglementet er at den skiller mellom fravær i fag og fravær på vitnemålet.  

Fraværsgrense i fag

Føring av fravær på vitnemålet

I enkeltfag, kan påvirke karakteren

Samlet for alle fag, ingen kopling til karakter i fag

Unntak gjelder timer

Unntak gjelder dager, ikke timer

Ingen begrensning for dager eller timer unntak kan benyttes

Unntak begrenses til 10 dager per skoleår

All dokumentert sykdom kan unntas fra første dag

Fravær på grunn av sykdom som ikke er kronisk kan først unntas etter minst tre dager

Timefravær i forbindelse med behandling hos tannlege, BUP e.l. kan unntas

Timefravær i forbindelse med behandling hos tannlege, BUP e.l. kan ikke unntas

Helsefravær må dokumenteres med legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, alene eller i kombinasjon med egenerklæring

Helsefravær må dokumenteres ved legeerklæring

 

Hva telles ikke som fravær i fag?   

Følgende telles ikke som fravær i fag: 

-          Rådgivning fra skolen

-          Møte med PP-tjenesten

-          Organisert studiearbeid som er avtalt i forkant

-          Elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen

-          Avtalt samtale med rektor eller andre ansatte

-          Opplæring i hjemmet eller på institusjon på grunn av langvarig sykdom eller lignende

-          For fravær som åpenbart skyldes forhold utenfor elevens kontroll, for eksempel stengte veier, kan rektor avgjøre at det ikke føres fravær

-          Inntil 2 dager for religiøse høytider utenom Den norske kirke

-          Fravær som skyldes:

-          Helse og velferdsgrunner (inkludert legetimer, tannlegetimer, pass av sykt barn o.l.)

-          Arbeid som tillitsvalgt

-          Politisk arbeid

-          Hjelpearbeid

-          Lovpålagt oppmøte

-          Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå

Skal fravær unntas, må det dokumenteres.  Hva telles som dokumentasjon? 

Fravær av helsegrunner må dokumenteres med legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig.  Det holder ikke med melding fra foresatte eller elever.  Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon fra en sakkyndig. 

Om organisert studiearbeid som er avtalt i forkant

Elever som har planlagt fravær og ønsker å få annet studiearbeid slik at de ikke får fravær, skal avtale dette med avdelingsleder.  Elever bruker skjemaet «Varsel om fravær.»   

Fravær og ordenskarakter

Elever skal melde fra til kontaktlærer om fravær, uansett årsak.  Dette er god skikk i arbeidslivet og en praksis som kan hjelpe elevene til å holde kontroll på eget fravær.  Melder ikke eleven fra, kan det virke inn på elevens karakter i orden. 

Elever som overskrider fraværsgrensen

Elever som overskrider fraværsgrensen skal normalt få IV i faget.  Rektor kan etter en konkret vurdering av elevens situasjon, bestemme at elever med inntil 15% udokumentert fravær i fag likevel kan få karakter.  Elever som overskrider fraværsgrensen har fortsatt rett til å delta i opplæringa og få underveisvurdering i fag.  Elever som overskrider fraværsgrensen kan slutte i fag.  Hvis en elev skal melde seg på som privatist, må hun først slutte i faget. En elev kan søke til studieinspektør om å kunne hospitere i faget. 

Å sette IV i et fag er et enkeltvedtak.  Elever som har overskredet fraværsgrensen og dermed fått IV, har klagerett på dette vedtaket.

Fravær og forseintkomming

Elever som kommer mer en 15 minutter for seint til en time, eller som drar når mer enn 15 minutter gjenstår, får fravær for hele den timen.

 

 

Karaktergrunnlag og fraværsgrense

Alle elever som overskrider fraværsgrensen i et fag skal ha ikke-vurdering (IV) i faget, til tross for at vurderingsgrunnlag er tilstede.  Det er også mulig at en elev som ikke har overskredet fraværsgrensen får IV, for eksempel ved høyt dokumentert sykefravær.

Når er fraværsgrensen passert?

 

Termin

Standpunkt/skoleår

 

Antall årstimer i faget (60 minutters timer)

Antall uketimer (45 minutters timer)

Antall 45 minutters skoletimer eleven har vært borte i når 10% grensen er passert per halvår

Antall skoletimer eleven har fravær i når varsel sendes

Antall 45 minutters skoletimer eleven har vært borte i når 10% grensen er passert for standpunktkarakter

Antall skoletimer eleven har fravær i når varsel sendes

56

2

4

1

8

4

84

3

6

2

12

6

112

4

8

3

15

7

140

5

10

4

19

9

168

6

11

5

23

12

196

7

14

6

27

14

253

9

17

8

34

20

337

12

23

10

45

23

             

 

Permisjon og varsel om fravær

Elever kan søke om permisjon.  Da må de kunne dokumentere at fraværet skyldes et av grunnene som er nevnt ovenfor.  All permisjonssøknader leveres først til kontaktlærer.

 

Elever som vet at de skal være borte men ikke kvalifiserer til permisjon, skal levere Varsel om fravær gjennom Skolearena.  Dette er et redskap for å hjelpe elevene til å ha et ryddig forhold til skolen og til å holde seg oppdatert i fagene.  Elevene kan samtidig søke om at annet studiearbeid organiseres, slik at fraværet ikke blir registrert.  Det er avdelingsleder som avgjør dette.

Lånekassen

Ved fravær over 20 dager per termin gir kontaktlærer beskjed til servicekontoret (timefravær omregnes til dagsfravær).   For hver dag over 20 dager fravær, blir en del av stipendet omgjort til lån.  Det kan søkes om unntak på grunn av sykemelding. 

Kontaktpersoner

Anita Ulsaker
Avdelingsleder studiespesialisering og service og samferdsel
78 96 52 12
Jens Olav Eskilt
Avdelingsleder Tekniske fag
78 96 52 11